top of page

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost TRNKL design, dále označována jako „TRNKL design“, „našimi“, „námi“, „správce“ apod., zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli. Jde především o jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace nebo firmy. Budeme využívat Vaše osobní údaje ke zpracování objednávky a za účelem přímého marketingu a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy a k personalizování nabídky produktů a služeb, k jejichž odběru jste se přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením

o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu

a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Osobní údaje nejsou shromažďovány pouhou interakcí s našimi stránkami, ale jsou generovány i technickými procesy, jako jsou kontaktní formuláře, soubory cookies nebo analytika. Přesný rozsah uvádíme níže.

Kontaktní formuláře
Osobní údaje zaznamenané skrze kontaktní formulář slouží

k přímé komunikaci se zákazníkem a nevyužíváme tyto informace za účelem marketingu bez předchozího souhlasu.

MailChimp
Který nám umožňuje s Vámi komunikovat prostřednictvím newsletterů a personalizované reklamy.

 

Cookies
Naše webové stránky používají cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení naleznete na stránce Cookies. 

DOBA, PO NÍŽ BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANY

Vaše osobní údaje uchováváme po takovou dobu, která je minimálně zapotřebí k naplnění účelu prodeje a vyřízení objednávky. U osobních údajů týkajících se nákupů produktů tyto údaje uchováváme tak dlouho, abychom vyhověli zákonným povinnostem (jde například o daňové předpisy, předpisy týkající se prodeje a záruky).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, používáme celou řadu technických a organizačních opatření, včetně šifrovacích a autentifikačních nástrojů.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU
SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu info@trnkl.cz. Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je rovněž možné přímo z každého obchodního sdělení zaslaného e-mailem. Tuto volbu proveďte kliknutím

na odkaz Odhlásit. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, například zpracování objednávky.

OSOBY S PŘÍSTUPEM
K VAŠÍM OSOBNÍM ÚDAJŮM

K Vašim osobním údajům budeme mít přístup my, naši zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva

a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní

a marketingoví poradci, účetní a daňoví poradci nebo služby uvedené výše v seznamu třetích stran. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou

a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ

S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená

v GDPR.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat přímo nám a to prostřednictvím e-mailu na adrese info@trnkl.cz. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST
U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností plynoucích

z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce, tj. TRNKL design, můžete kontaktovat na e-mailu

info@trnkl.cz. Jsme oprávněni požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám

k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb

a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a TRNKL design monitorována.

bottom of page